AVG

Privacyverklaring

1. Introductie

Voorafgaande opmerking: Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door middel van dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze site gebruikt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inleiding tot de bescherming van persoonlijke gegevens : Sinds 25 mei 2018 bepaalt een nieuwe Europese verordening uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (bekend als de AVG) zijn betrokkenen, persoonsgegevens en verwerking. De betrokken persoon bent u, de natuurlijke persoon die deze site bezoekt of onze diensten gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw e-mailadres, maar ook het feit dat u contact met ons hebt opgenomen via een contactformulier, of het contract dat u met ons hebt gesloten. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen, noemen we verwerken. Dit varieert van aanvraag, opslag en gebruik tot een verscheidenheid aan andere doeleinden.

2. Welke persoonlijke gegevens ?

Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw woning te verkopen of te verhuren, om een woning te vinden die aan uw wensen en behoeften voldoet tussen de woningen die wij verhuren en verkopen, en om u op de hoogte te houden van woningen die mogelijk interessant voor u zijn.

Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens? Elk gebruik van uw persoonlijke gegevens moet een wettelijke basis hebben. Wij verwerken uw gegevens op basis van onze legitieme belangen, uw toestemming, de precontractuele fase, de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichtingen. Soms zijn we “wettelijk verplicht” om persoonlijke gegevens op te vragen. Om bijvoorbeeld een voorlopige koopovereenkomst op te stellen, heb je je nationale registratienummer nodig. Voor bepaalde zaken, zoals het versturen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen we uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan eenvoudig worden gedaan, meestal door te klikken op de knop “uitschrijven” die u in elk van deze e-mails vindt. We bewaren ook gegevens op basis van ons “legitieme belang”. Dit legitieme belang omvat wat u als klant van ons als makelaar mag verwachten om ons werk goed te kunnen doen. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van lijsten met potentiële kopers of specifieke informatie die belangrijk is in de context van bepaalde eigendommen of bepaalde klanten. Tot slot hebben we natuurlijk persoonlijke gegevens nodig, zoals uw contactgegevens, om het contract dat we met u hebben te kunnen uitvoeren.

Welke persoonlijke gegevens bewaren we van u? Welke persoonlijke gegevens we over u bewaren, hangt af van uw relatie met ons. We noemen dit de categorieën van betrokken mensen.

BEZOEKER: Een persoon die de site bezoekt zonder zich te identificeren of persoonlijke gegevens te verstrekken.

VRIJE DIENSTEN: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze gratis diensten (zoals gepersonaliseerde zoekopdrachten, gratis woningtaxatie, contactformulier) zonder een contract te ondertekenen.

KANDIDAAT-HUURDER: De kandidaat-huurder die, in de context van een specifieke woning of als onderdeel van de zoektocht naar een huurwoning in het algemeen, ons gedetailleerde informatie verschaft en eventueel een of meer woningen bezoekt.

KANDIDAAT-KOPER: De kandidaat-koper die ons informatie verschaft in de context van een specifieke woning of in de context van de zoektocht naar een woning in het algemeen, en eventueel een of meer woningen bezoekt.

EIGENAAR: De eigenaar met wie een huurovereenkomst wordt afgesloten.

VERKOPER: De verkoper met wie een verkoopmandaat is getekend.

RESIDENT: De persoon die in een eigendom woont, wanneer die persoon niet de eigenaar of verkoper in de transactie is.

PROSPECT : De natuurlijke persoon die contact met ons opneemt of met wie wij contact opnemen met het oog op de verkoop of verhuur van een eigendom dat op die persoon betrekking heeft.

MEDE-EIGENAAR : De natuurlijke of rechtspersoon die ten minste één kavel bezit of heeft bezeten in een mede-eigendom waarvan The Keys Management de beheerder is of is geweest.

Hieronder bespreken we: de verschillende klantcategorieën, hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u bezwaar kunt maken tegen deze verwerking en wat de gevolgen zijn. Vervolgens onderzoeken we de rechten die u als betrokkene ten opzichte van ons hebt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van bezoekers? Als u, als bezoeker van onze website, geen persoonlijke gegevens deelt, bewaren wij geen persoonlijke gegevens. Afhankelijk van de browserinstellingen kunnen cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Zie het cookiebeleid.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor gratis diensten? Sommige van onze services zijn helemaal gratis. In dit geval verwerken we alleen de gegevens die nodig zijn voor deze service. Deze diensten omvatten: een profiel aanmaken, zoekopdrachten opslaan, een gratis schatting van je woning aanvragen, een contactformulier invullen en je inschrijven voor een nieuwsbrief. Wanneer een profiel wordt aangemaakt, kunnen de volgende gegevens worden gevraagd: identificatiegegevens en contactgegevens. Bij het registreren van een zoekopdracht wordt naast een e-mailadres ook de informatie geregistreerd die nodig of nuttig is voor het samenstellen van de gevraagde zoekopdracht. Een gratis taxatie van je woning vereist een bepaalde investering en het is normaal dat we verschillende persoonlijke gegevens bewaren, zoals de gegevens van de woning, identificatiegegevens, contactgegevens en de reden voor het aanvragen van de schatting. Het verstrekken van een gratis schatting impliceert toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. Als er eenmaal een schatting is gemaakt, behouden we die schatting, zowel op basis van uw toestemming en legitieme belangen, als op basis van eventuele aansprakelijkheid voor die schatting. Wanneer u een contactformulier invult, registreren we uw contactgegevens en uw vraag of opmerking, evenals eventuele andere communicatie. Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres geregistreerd. Behalve zoals hierboven aangegeven, vindt alle verwerking plaats op basis van uw toestemming. We bewaren deze persoonlijke gegevens zolang de verwerking loopt en tot 6 maanden of langer na uw laatste activiteit.

Welke persoonlijke gegevens van de kandidaat-huurder verwerken we? Je bent een kandidaat-huurder zodra je jezelf aan ons identificeert voor dit doel. De volgende processen zijn beschikbaar voor toekomstige huurders: pre-screening om je huurdersprofiel in te vullen. Dit is in geen geval een geautomatiseerde beslissing. We verzamelen deze informatie om u in staat te stellen eigendommen te bezoeken die aan uw behoeften voldoen en niet om eigendommen te bezoeken die niet aan uw behoeften voldoen. Deze persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit: je salarisstrook of andere informatie over je inkomen, je gezinssituatie, wanneer je wilt huren, je budget en alle informatie over de woning die je wilt huren. Wanneer een pand wordt bezocht, beoordelen we deze ook. Wanneer een huurovereenkomst wordt afgesloten, worden alle gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst af te sluiten verzameld en vastgelegd. We bewaren deze persoonlijke gegevens om een huurovereenkomst te kunnen sluiten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom de precontractuele fase. De bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is minimaal 6 maanden, maar is afhankelijk van de mate waarin je actief bent als kandidaat-huurder, en kan redelijkerwijs worden verlengd om een langetermijnprofiel van de huurder op te stellen. Als wij op basis van uw verminderde activiteit als kandidaat-huurder besluiten om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kunt u hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. Als u een huurovereenkomst tekent, moeten we uw persoonlijke gegevens ten minste 10 jaar bewaren, in overeenstemming met onze contractuele verantwoordelijkheid. U hebt recht op toegang en een effectief recht op rectificatie van objectief onjuiste gegevens. Er worden geen specifieke persoonlijke gegevens opgeslagen (zoals ras, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, enz.

Welke persoonlijke gegevens van de potentiële koper verwerken we? U bent een potentiële koper zodra u zich voor dit doel bij ons identificeert. We verwerken de volgende persoonlijke gegevens van een potentiële koper: we registreren je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. We leggen uw wensen en eisen vast voor de woning die u zoekt, evenals alle andere informatie die u ons geeft over uw situatie of waarvan wij denken dat deze nuttig kan zijn bij het vinden van een geschikte woning. Als je een pand bezoekt, registreren we dit als een activiteit met betrekking tot die pand. De verkoper, die via een online profiel toegang heeft tot het activiteitenrapport, kan zien dat er een bezoek heeft plaatsgevonden. Als je een bod uitbrengt, bewaren we je bod en het antwoord van de verkoper. Als een aanbod of tegenbod wordt aanvaard, kunnen alle wettelijke gegevens die nodig zijn om een compromis te sluiten, worden verzameld en bewaard (zoals een kopie van uw identiteitskaart). Het compromis is ook opgeslagen. Als je serieuze interesse hebt getoond in een woning of als je een woning hebt bezocht, en als we onze opdracht voltooien zonder de woning te verkopen, ontvangt de verkoper per aangetekende post een lijst met alle (serieuze) potentiële kopers. Deze lijst bevat je naam, e-mailadres en een gedeeltelijk gemaskeerd mobiel telefoonnummer. Wij geven uw gegevens door aan de verkoper als er een dwingend legitiem belang is, in het bijzonder vanwege de contractuele voorwaarden van het mandaat. Dit betekent dat je geen bezwaar kunt maken tegen opname op de lijst. In deze context worden de volgende voorzorgsmaatregelen genomen: het is de verkoper verboden om contact met u op te nemen op basis van deze lijst en het is hem ook verboden om iemand te informeren dat u op deze lijst staat of om deze lijst door te geven. Na 6 maanden is de verkoper verplicht om de lijst en alle kopieën of scans in zijn bezit te verwijderen. Daarnaast kunnen we deze lijst doorgeven aan een makelaar die het mandaat overneemt of met wie we samenwerken. Afgezien van wat hierboven is aangegeven, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van uw toestemming en ons legitieme belang om u een betere service te kunnen bieden. Uw gegevens worden minimaal 2 jaar bewaard. Als je een bindend aanbod doet, een koopbelofte of een compromis ondertekent, moeten we je persoonlijke gegevens ten minste 10 jaar bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid. Standaard bewaren we je gegevens voor een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kun je verzoeken om de gegevens te verwijderen. U hebt recht op toegang en een effectief recht op rectificatie van objectief onjuiste gegevens. Hiertoe moet u ons een bewijs van uw identiteit, de juiste informatie en, indien van toepassing, voldoende bewijs van deze juiste waarde verstrekken. Er worden geen specifieke persoonlijke gegevens opgeslagen (zoals ras, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, enz.

Welke persoonlijke gegevens van de eigenaar verwerken we? In het geval van een huurovereenkomst bewaren we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals de gegevens van de woning, uw identiteit en uw contactgegevens. We bewaren ook aanvullende informatie die we verkrijgen over de woning of andere informatie die nuttig zou zijn voor een huurder van uw woning. Houd er rekening mee dat de AVG de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheidsstatus verbiedt, dus andere nuttige informatie die we registreren kan in geen geval betrekking hebben op dergelijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewaard om het huurcontract uit te voeren. Persoonlijke gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen op dit gebied en onze contractuele verantwoordelijkheid. Standaard bewaren we je gegevens voor een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kun je verzoeken om je gegevens te verwijderen. Als u ons vraagt om een EPC of een elektrisch gelijkvormigheidsattest op te stellen, worden de nodige persoonsgegevens doorgegeven aan onze partner. Als een huurcontract wordt afgesloten, worden de gegevens die nodig waren om de huurcontract op te stellen bewaard. Als u besluit om uw woning te publiceren op een of meer portaalsites, sturen we alleen de gegevens van de woning naar die portaalsite, en geen andere contactgegevens of gegevens over uzelf.

Welke persoonlijke gegevens van de verkoper verwerken we? In het geval van een verkoopmandaat bewaren we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het mandaat, zoals de gegevens van het onroerend goed, uw identiteit en uw contactgegevens. We slaan ook aanvullende informatie op die we verkrijgen over het eigendom of andere informatie die nuttig kan zijn voor een potentiële koper van uw eigendom. Persoonlijke gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen op dit gebied en onze contractuele verantwoordelijkheid. Standaard bewaren we je gegevens voor een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kun je verzoeken om de gegevens te verwijderen. Als u ons het verkrijgen van een EPC of elektrisch conformiteitscertificaat toevertrouwt, worden de benodigde persoonlijke gegevens doorgegeven aan onze partner. Als er een compromis wordt bereikt, worden de gegevens die nodig waren om het compromis voor te bereiden bewaard. Als u besluit om uw woning te publiceren op een of meer portaalsites, sturen we alleen de gegevens van de woning naar die portaalsite, en geen andere contactgegevens of gegevens over uzelf. Zie hieronder voor belangrijke informatie over je mogelijke verantwoordelijkheden als verkoper. Welke persoonlijke gegevens van bewoners verwerken we? In het geval van een verkoop- of verhuurmandaat bewaren we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het mandaat, inclusief de contactgegevens van de bewoner. We bewaren ze tot het einde van het mandaat. Deze gegevens worden vervolgens verwijderd als u geen verdere relatie met ons bureau hebt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we? We maken onderscheid tussen de prospect die contact met ons opneemt en de prospect met wie wij contact opnemen. Als u contact met ons opneemt met het oog op een mogelijk mandaat, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die we over uw eigendom verkrijgen en alle andere informatie die ons in staat stelt om uw eigendom en de context of reden van uw contact te beoordelen. We doen dit op basis van een legitiem belang, in het bijzonder de efficiënte verwerking van dit niet-bindende contact. We bewaren de gegevens die je ons standaard geeft 2 jaar. We kunnen ook contact met u opnemen als we vernemen dat u van plan bent uw woning te koop of te huur aan te bieden. De verstrekte contactgegevens kunnen worden opgeslagen in overeenstemming met de AVG. Als u verder contact met ons wilt, behandelen we uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier als bij mensen die spontaan contact met ons opnemen. Als u niet langer door ons benaderd wilt worden, of pas na een bepaalde periode (bijv. drie maanden), zullen we rekening houden met uw verzoek.

Welke persoonsgegevens van mede-eigenaren verwerken we?

In het kader van een vastgoedbeheeropdracht bewaren we alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, zoals de gegevens van de woning, uw identiteit en uw contactgegevens. We bewaren ook aanvullende informatie die we verkrijgen over het eigendom of andere informatie die nuttig is voor het beheer van de mede-eigendom. Persoonlijke gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen op dit gebied en onze contractuele verantwoordelijkheid. Standaard bewaren we je gegevens voor een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kun je verzoeken om de gegevens te verwijderen. Welke persoonlijke gegevens van bewoners verwerken we? Als onderdeel van een gebouwbeheercontract bewaren we alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, inclusief de contactgegevens van de bewoners. We bewaren ze tot het einde van het mandaat. Deze gegevens worden vervolgens verwijderd als u geen verdere relatie met ons bureau hebt.

Wat als je tegelijkertijd tot twee categorieën mensen behoort? Na verloop van tijd kun je tot meer dan één categorie van betrokkenen behoren. Een potentiële koper kan later bijvoorbeeld een verkoper worden. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt onder beide categorieën, mogelijk met meerdere rechtsgrondslagen. De langste bewaarperiode wordt gebruikt.

Hoe zit het met gegevens van derden, zoals portaalsites? Koop- en huurwoningen kunnen worden gepubliceerd op portaalsites. Portaalsites voor onroerend goed bevatten zoek-, verzamel- en opslagcriteria voor je contactgegevens. Met uw toestemming geeft een portaalsite ons uw contactgegevens en informatie over de woning waarin u geïnteresseerd bent. Je ontvangt onmiddellijk een e-mail van ons waarin we bevestigen dat we jouw gegevens en de gegevens van de woning waarin je geïnteresseerd bent, hebben ontvangen. Deze e-mail kan een uitnodiging bevatten om toestemming te geven voor het automatisch ontvangen van berichten van soortgelijke goederen. We kunnen je ook automatisch een reeks woningen sturen die lijken op de woning waarvoor je informatie hebt aangevraagd (veel klanten waarderen deze service). Je kunt je altijd met één klik uitschrijven.

Historische gegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens in onze database vóór 25 mei 2018, toen de AVG van kracht werd. In het geval van personen met wie we een mandaat hebben of voor wie we wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren we deze gegevens natuurlijk. Voor andere persoonlijke gegevens die in onze database worden bewaard op basis van toestemming of op basis van ons legitieme belang, is het over het algemeen moeilijk, zo niet onmogelijk, om te weten op welke basis we deze gegevens bewaren. Een bedrijf kan dit op twee manieren aanpakken. De eerste oplossing is om iedereen in het bestand een e-mail te sturen met de vraag of ze hun toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens willen verlengen of bevestigen. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens bewaard van degenen die daadwerkelijk hebben geaccepteerd. Een tweede manier is om de verwerking van persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dit geval heeft de betrokkene de mogelijkheid om bij elk contact bezwaar te maken tegen de verwerking; dit bezwaar zal een einde maken aan de verwerking. Elk van deze manieren van werken kan worden gecombineerd met een operatie om oude klantgegevens op te schonen. We hebben gekozen voor de tweede methode om historische gegevens te verwerken. Het spreekt voor zich dat u altijd het recht hebt om te vragen om verwijdering van deze historische persoonsgegevens (bij afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende contracten).

Je verantwoordelijkheden als verkoper. Er zijn een aantal redenen waarom de verkoopovereenkomst die je ons hebt toevertrouwd kan eindigen zonder de verkoop van je woning. In dit geval ontvang je aan het einde van onze opdracht een lijst met potentiële kopers die je woning hebben bezocht of die hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn. Deze lijst bevat de persoonlijke gegevens van deze kopers-kandidaten, in het bijzonder hun voor- en achternaam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer (die gedeeltelijk gemaskeerd kunnen zijn). Zelfs als individu heb je verplichtingen onder de AVG met betrekking tot deze lijst en ben je er verantwoordelijk voor. U mag de persoonsgegevens op deze lijst gedurende 6 maanden na ontvangst bewaren en raadplegen. U bent niet gemachtigd om deze persoonlijke gegevens aan wie dan ook of op welke manier dan ook door te geven of met iemand anders te delen, behalve als u contact opneemt met een makelaar met wie u wilt samenwerken. Het is ook verboden om actief contact te zoeken met deze mensen. Na 6 maanden bent u verplicht om deze lijst te vernietigen, evenals alle kopieën, scans en foto’s die in uw bezit zijn.

Contact. Als u vragen of verzoeken hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres The Keys bv & The Keys Management bv / Terhulpsesteenweg, 166 te 1170 Watermaal-Bosvoorde / info@thekeys.be

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u recht hebt op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Houd er rekening mee dat we een maand de tijd hebben om op je verzoek te reageren en dat we je om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we op je verzoek reageren. U hebt ook het recht op rectificatie. Dit betekent dat u het recht hebt om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. In dit geval kunnen wij u vragen om bewijs van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Dit betekent dat u kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is, vooral als we een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens te bewaren, als u een contractuele relatie met ons bent aangegaan of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht om gegevens te wissen kan niet worden gebruikt om een bestaand contract te beëindigen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen, in het bijzonder tegen verwerkingen die wij uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde (niet dwingende) belangen. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken voor de verwerkingen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Met betrekking tot zowel verzet als intrekking van toestemming, zullen we de verwerking staken als er geen andere wettelijke gronden zijn die verwerking vereisen. Tot slot heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.privacycommission.be).

Veiligheid. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden ook beschermd op een manier die in overeenstemming is met het risico dat de verwerking ervan met zich meebrengt en worden waar nodig opgeslagen en beveiligd in overeenstemming met specifieke wettelijke vereisten.

Overdracht aan derden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden nadat wij uw toestemming hebben verkregen, op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtelijke of administratieve beslissing of zoals hierboven aangegeven in het kader van de uitvoering van het contract.

Sociale media en andere derde partijen. Wij hebben geen invloed op de sociale media en andere diensten van derden die op onze website worden gebruikt en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid. Wanneer u uw profiel voor sociale media gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met zijn beleid. We hebben geen invloed op dit beleid. We raden je aan om hun beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens zorgvuldig te lezen.

Directe Marketing. “Directe Marketing” betekent elke directe communicatie tussen ons en u die bedoeld is om u te informeren over onze producten en diensten of om uw klantprofiel bij te werken en die geen e-mail is die wordt verzonden als onderdeel van een gepersonaliseerde zoekopdracht die u hebt opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid. We doen ons best om dit privacybeleid te handhaven. Om verschillende redenen kan het echter uitzonderlijk nodig zijn om de inhoud aan te passen. We nodigen je daarom uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Disclaimer van dit privacybeleid. Sommige functies zijn mogelijk nog niet volledig geïmplementeerd of zijn op een andere manier geïmplementeerd dan hier wordt beschreven. We aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid. Dit heeft in ieder geval geen invloed op je rechten onder de AVG, die je vanaf 25 mei 2018 kunt uitoefenen.

3. Cookiebeleid

Wat is een cookie ? Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw apparaat wordt geplaatst. Cookies zijn ontworpen om later gelezen en gebruikt te worden.

Hoe wordt een cookie op uw toestel geplaatst? Cookies worden op uw apparaat geplaatst door de website zelf of door derden die op de site aanwezig zijn via door hen geleverde broncode.

Wil je geen cookies op je apparaat? U kunt cookies op uw apparaat uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Op de website http://www.aboutcookies.org/ wordt uitgelegd hoe u cookies kunt weigeren op de meest gangbare browsers. Ga voor meer informatie over uw browser naar de volgende pagina’s: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Cookies kunnen echter nuttig zijn voor zowel u als ons. Dus voordat u cookies weigert, kan het nuttig zijn om het volgende te lezen.

Hoe worden cookies geclassificeerd? Cookies kunnen op verschillende manieren worden geclassificeerd. We hebben gekozen voor de volgende classificatie:

– Essentiële cookies (ook wel technische cookies genoemd): deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt een website mogelijk niet naar behoren en zijn bepaalde functies mogelijk niet toegankelijk.

– Functionele cookies: deze slaan uw voorkeuren op wanneer u de site bezoekt.

– Analytische cookies: door middel van deze cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out over het algemeen de voorkeur heeft, etc. De website gebruikt deze gegevens vervolgens om de functionaliteit te optimaliseren.

– Marketingcookies: deze cookies worden door derden (zoals DoubleClick of Google Ads) gebruikt in het kader van marketingcampagnes, om bepaalde websites of producten te promoten die worden geraadpleegd bij het bezoeken van andere sites.

– Andere cookies van derden (inclusief sociale netwerken): een website kan inhoud van derden weergeven (zoals video’s of “likes”). Deze derde partijen beheren hun cookies op uw apparaat volgens hun eigen privacybeleid en cookiebeleid. Wij bemoeien ons niet met dit beleid en kunnen er geen verantwoordelijkheid voor aanvaarden.

Welke cookies gebruikt deze site? Deze site kan elk van de hierboven beschreven soorten cookies gebruiken.

4. Disclaimer

Algemene opmerking. Door deze website te bezoeken en de daar aangeboden informatie te gebruiken, aanvaardt u deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en heeft u het privacybeleid en het Cookiebeleid gelezen. Lees deze twee documenten aandachtig.

Verantwoordelijke redacteur. De verantwoordelijke uitgever voor deze website is The Keys bv & The Keys Management bv – info@thekeys.be

Verantwoordelijkheid. Op deze site vindt u goederen die te huur of te koop worden aangeboden. De omschrijving van de woning en de weergave van de verkoopprijs of de huurprijs is met de grootste zorg gemaakt. Zowel de technische beschrijving als de verkoopprijs of huurprijs kunnen echter feitelijke fouten of benaderingen bevatten. De verkoopprijs of de aangekondigde huurprijs, evenals de technische beschrijving van het onroerend goed, zijn dus louter indicatief en niet contractueel. Het te huur of te koop aanbieden van een woning kan daarom niet worden beschouwd als een bindend aanbod van ons of van de eigenaar of verkoper. De verkoper of de eigenaar is pas gebonden door een schriftelijke overeenkomst na het door u uitgebrachte vaste bod. Wij raden ten zeerste aan om eerst een woning te bezichtigen voordat u een definitief bod uitbrengt. Neem contact met ons op via e-mail of telefoon om een ​​bezoek te regelen. Om u vervolgens een bindend aanbod te kunnen doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u ter beschikking stellen. Tenslotte kan het voorkomen dat de woning op het moment van het adviesgesprek niet meer beschikbaar is. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid ter zake af. Deze site kan ook informatie en advies bevatten met betrekking tot de aankoop of verhuur van een woning. Deze informatie geeft de mening van de auteur weer. Aan deze informatie is de grootste zorg besteed; Niettemin kunnen feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet worden uitgesloten. Deze informatie geeft u dan ook geen rechten jegens ons of jegens de eigenaren. Verder aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele beslissingen die u (mede) op basis van deze informatie neemt. Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze pagina’s kan commercieel of informatief zijn en valt op geen enkele wijze onder onze verantwoordelijkheid. Ook hebben wij geen invloed op de sociale media platforms en andere diensten van derden die op onze website gebruikt worden en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectueel eigendom. Op de inhoud van deze website zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing, zoals beheerst door de toepasselijke wetgeving. De inhoud van deze site is met name auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom verboden teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal en andere te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, die restrictief zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Op geschillen met betrekking tot het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing.

5. Onderaannemers

SOGIS (boekhoudsoftware voor vastgoedbeheer) / Industriestraat, 20 te B-1400 Nivelles

OMNICASA SOFTWARE SOLUTIONS (software voor vastgoedbeheer te koop en te huur) / Avenue Louise, 523 à B-1050 Ixelles